AV

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Drienerlose Roei-Vereniging “Euros”

Auke Vleerstraat 99

7547AN  Enschede 

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

“Producten die u via deze webwinkel koopt worden voor u op maat volgens besteld. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.”

Artikel 5 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 – Garantie

Op bestelde producten word geen garantie geleverd, mocht het bestelde product bij levering beschadigd of andere mankementen vertonen, is de consument verplicht dit onmiddellijk te melden aan de onderenemen. Er zal vervolgens gezamenlijk naar een oplossing gezocht worden. Mocht het product niet meer leverbaar zijn word het betaalde bedrag inclusief, verzend en transactiekosten terug betaald.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het bevestigen van de bestelling. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 – Annulering & Overdraagbaarheid

 1. Voor zover niet anders vermeld is het niet mogelijk om het bestelde product te annulerenHet wijzigen van een variatie van een artikel (bijvoorbeeld de maat) is alleen mogelijk door contact op te nemen met de lustrum commissie via het contact formulier.
 2. Het wijzigen van een variatie van een artikel dient uiterlijk te gebeuren binnen 3 dagen voor de sluiting van de verkoopHet overdragen van producten is niet toegestaan mist niet anders vermeld.
 3. Overdragen van gekochte kaarten is alleen mogelijk via een aanvraag via het contact formulier aan de lustrum commissie en dient 3 dagen voor aanvang voor het evenement te zijn ingediend mits niet anders vermeld. De lustrum commissie beslist hierin of een aanvraag geldig is en de kaarten mogen worden overgedragen.
 4. Bij een overdracht van kaarten is er geen mogelijkheid om variaties te wijzigen (bijvoorbeeld de eetvoorkeur of tijdstip)
 5. Aanvraag tot overdracht van kaarten dient te voldoen aan de voglende gegevens; Naam van de originele koper, naam van de persoon die de kaarten overneemt en of deze lid is van de drienerlose roeivereniging Euros, naam van het evenement, reden van overdracht